VERKIEZINGSPROGRAMMA 2022-2026

Inleiding

De afgelopen jaren is Rijswijks-Belang op stormachtige wijze binnen gekomen in de Rijswijkse politiek. Met een fris en helder geluid behartigde onze fractie, onder leiding van Marc Weterings, Nel Kames en Annemie Koegler, Mirjam ten Brummelaar en Bianca Niesen in de gemeenteraad de belangen van de Rijswijkse inwoners, ondernemers en sportverenigingen. In drie jaar tijd is de partij uitgegroeid tot een begrip in de stad met een brede achterban. Samen met anderen heeft Rijswijks-Belang er de afgelopen jaren voor gezorgd dat de hondenbelasting is afgeschaft, de verkeersveiligheid op verschillende plekken is verbeterd, meer geld beschikbaar is gesteld voor groenonderhoud, een ouderenloket is geopend in het gemeentehuis, de bus terug is in de Muziekbuurt, afvalhufters kunnen worden aangepakt via mobiele camera’s, rekening wordt gehouden met in- en mindervaliden bij de organisatie van evenementen en hebben we het schandaal rond onterechte parkeerboetes boven tafel gekregen.

Ook konden lokale ondernemers en sportverenigingen op de steun van Rijswijks-Belang rekenen. Zo mocht Paviljoen Te Werve weer open dankzij inzet van onze fractie en zorgden we voor het nieuwe veld en de verlichting van de Red Lions. Mooie resultaten waar we als Rijswijks-Belang trots op zijn. De komende jaren gaan we voor u uiteraard vooral zo door. In de afgelopen jaren hebben we gemerkt dat de gemeente vaak grote woorden en mooie praatjes gebruikt. Daardoor is uit oog verloren waarvoor zij eigenlijk in het leven geroepen is. Dat is het zijn van een betrouwbare overheid, het goed onderhouden van het groen, straten en wegen, optreden tegen overlast, criminaliteit en huftergedrag, het leveren van passende en tijdige zorg en het zorgen voor voldoende voorzieningen als speeltuinen, sportvelden en een goed ondernemersklimaat.

Rijswijks-Belang wil dat de gemeente weer terug gaat naar de basis en er echt is voor de Rijswijkers. Voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 hebben we dit verkiezingsprogramma opgesteld, bestaande uit bijna 80 punten. Rijswijks-Belang maakt geen beloftes. De enige garantie die Rijswijks-Belang u kan geven is dat wij naar u luisteren en u serieus nemen. Uw gevoel en mening, willen wij graag met passie en gedrevenheid vertegenwoordigen in de gemeenteraad. We hopen op uw steun en stem te kunnen rekenen om zo te werken aan veilig, schoon en leefbaar Rijswijk.

Team Rijswijks‐Belang:
voor en door Rijswijkers opgericht!

PROGRAMMAPUNTEN 2022-2026

Veiligheid & handhaving

 1. Bij de handhaving moet de veiligheid van inwoners van Rijswijk altijd voorop staan en niet de opbrengst van parkeerboetes.
 2. Handhaving door BOA’s / toezichthouders uitbreiden en zichtbaarder inzetten in wijken, winkelcentra en winkelgebieden in Rijswijk. Op dit moment hebben we maar zo’n 14,5fte aan BOA’s op bijna 56.000 inwoners. Dat is niet genoeg.
 3. Daar waar nodig beter en slimmer (ook via gedragsbeïnvloeding) handhaven op: fout parkeren, dumpen van afval, zwerfvuil in alle buurten van Rijswijk, foutgeparkeerde deelscooters en hondenpoep.
 4. Beter zicht krijgen op ongenodigde gasten aan de deur (babbeltrucs) en financieel misbruik bij ouderen. De gemeente moet hierover actief informatie delen. Vooral waar veel ouderen wonen.
 5. Daar waar er geluiden – bijvoorbeeld via sociale media, BuitenBeterApp, MijnGemeente en het ContactCentrum – uit de Rijswijkse samenleving komen, er direct op af gaan.
 6. Indien nodig gericht handhavers trainen op communicatie.
 7. Meer (mobiel) cameratoezicht in drukke gebieden om diefstal, intimidatie, lachgasgebruik, autokraak, afvalhufters en inbraak tegen te gaan.
 8. Een meldpunt straatintimidatie van vrouwen. Vrouwen moeten zich op straat altijd veilig kunnen voelen.

VEILIGHEID & HANDHAVING

Verkeer

 1. Aanpakken verkeersveiligheid. Een veilige Geestbrugweg, en aanpak kruispunten Haagweg en Geestbrug is prioriteit nummer 1. Plannen van Den Haag voor een HOV-verbinding tussen de Binckhorst en Delft mogen niet ten koste gaan van een leefbare en veilige Geestbrugweg. Ook willen we dat de rotonde Sir Winston Churchilllaan met de Schaapweg wordt aangepakt.
 2. Zebrapaden beter verlichten door verlichting in het zebrapad aan te brengen bij aankomst oversteker.
 3. Oversteekplaatsen beter inrichten voor mensen met een visuele beperking.
 4. Kindvriendelijke wijken voorzien van meer zebrapaden.
 5. Vaste parkeerplaatsen voor deelscooters (Felyx, GoSharing, Check, enz) en anders stoppen met dit experiment.
 6. Voor héél Rijswijk 1 parkeervergunning tegen gereduceerd tarief, weg waterbed-effect. Blauwe zones terug bij winkelgebieden bejaardentehuizen en scholen, zonder dat er extra parkeeroverlast ontstaat bij winkelgebieden zoals Oud-Rijswijk, Winkelcentrum Bogaard, Hendrik Ravesteijnplein en Colijnlaan.
 7. Zo snel mogelijk in overleg met de betreffende eigenaar komen tot een slimmer en beter gebruik van het parkeerdek in de Presidentenbuurt.
 8. Zoveel mogelijk nieuwe verkeersregelinstallaties bij verkeerslichten om doorstroming te verbeteren.
 9. Meer onaangekondigde snelheidscontroles bij racebanen zoals de Schaapweg.

VERKEER

VERKEER

Leefbaarheid

 1. Per wijk samen met bewoners een leefbaarheidsplan maken op basis van drie topprioriteiten die in de wijk/buurt moeten veranderen.
 2. Bij werk waar straten open moeten beter communiceren en één plan maken om te voorkomen dat een straat 10 keer per jaar open gaat.
 3. Veiligheid gaat altijd boven groen. Mede daarom moet het (groen)onderhoud van perken, straten en algemeen groen naar zes keer per jaar.
 4. Onderhoud door eigen personeel in dienst van de gemeente in plaats van duur ingehuurd extern personeel.
 5. Meer onderzoek naar en onderhoud van bomen. Zieke bomen vervangen voor nieuwe jonge bomen.
 6. Daadwerkelijk handhaven dat er voor elke gekapte boom, er elders een terugkomt.
 7. In iedere ruimtelijke ontwikkeling bestaande Rijswijkse groengebieden, bossen en parken zo min mogelijk aantasten, en waar mogelijk ecologisch versterken. Deze gebieden vooral als woon – en leefgebieden voor dieren bestempelen.
 8. Meer gesloten afvalbakken in Rijswijk en deze vaker ledigen.
 9. Zo snel mogelijk plegen van onderhoud en verbeteren van stoepen en fietspaden. Deze zijn nu soms levensgevaarlijk met valpartijen tot gevolg.
 10. Bij herinrichting van straten (zoals bij De Bogaard en stationsgebied) moet vooraf rekening worden gehouden met mensen met een visuele beperking, in- en mindervaliden.
 11. We helpen Rijswijkers die hun huis willen verduurzamen (zonnepanelen, isolatie), maar wij willen mensen niet met hoge kosten opzadelen om hun huis van het gas af te halen of een warmtepomp aan te schaffen. De gemeente moet hierover de noodklok luiden bij het Rijk.
 12. Geen windmolens binnen de gemeentegrenzen van Rijswijk.
 13. Niet opnieuw een verlenging van de termijn van het asielzoekerscentrum. Het is al erg genoeg dat eerdere afspraken tussen COA, gemeente en Rijswijkers zijn geschonden. We zijn vijf jaar humaan geweest, het is nu aan andere gemeenten om asielzoekers op te vangen.

LEEFBAARHEID

Lokale ondernemers / winkeliers

 1. Opkomen voor en de belangen behartigen van ondernemers en winkeliers in Rijswijk.
 2. De bureaucratie rond (horeca)vergunningen versoepelen en versnellen op het gemeentehuis.
 3. Ondernemers een warm-welkom-gevoel geven, in plaats van geen aandacht of een liever-niet-welkom-gevoel.
 4. Stimuleren lokaal inkopen. De gemeente moet hierin het goede voorbeeld geven.
 5. De zaterdagmarkt in Oud-Rijswijk is voor ons een monument en moet daar blijven.
 6. Samen met hotels als Bastion, Hoevevoorde, Stay at 7, Villa Margaretha, Savarin en Grand Winston meer communicatie en citymarketing over de Rijswijkse parels, zoals Museum Bescherming Bevolking, Kinderboerderij Het Akkertje, Elsenburgerbos, Landgoed Te Werve, Winkelcentra Oud Rijswijk en In de Bogaard, Zwembad De Put, Hoekpolder, het Slagenlandschap, de Vliet, Wilhelminapark en Overvoorde. Deze profilering moet zich richten op de drie b’s: bezoekers, bedrijven en vooral bewoners.
 7. Voor een zorgvuldige ontwikkeling van het campusconcept in de Plaspoelpolder, is een integrale benadering van de westzijde (inclusief locatie Broodfabriek) van groot belang.
 8. De gemeente moet zoveel mogelijk gebruik maken van de mogelijkheden in de Leegstandswet door bijvoorbeeld tijdelijke bewoning in lege bedrijfspanden toe te staan.

LOKALE ONDERNEMERS / WINKELIERS

Dierenwelzijn

 1. In de Apenhel zitten nog zo’n 1500 apen voor dierproeven. Afspraken uit 2003 nakomen van minister Loek Hermans om te gaan reduceren naar 0 apen in het BPRC (Biomedical Primate Research Centre). Proeven op apen is niet meer van deze tijd, die kan prima met computersimulatie, cel weefselkweek & DNA.
 2. Ondersteuning vanuit de gemeente voor ‘t Knaaghof en dierenasiel Julialaantje voortzetten en actief aandacht vragen voor de asieldieren daar. We maken ons zorgen over het dumpen van huisdieren die in de coronatijd in een opwelling in huis zijn genomen.
 3. Meldpunt dierenmishandelaars binnen onze gemeente.
 4. Jaarlijks voorlichting blijven geven over gevaar grasaren en opsluiten van dieren in auto’s bij warm weer.
 5. Extra maaien in de periode van de grasaren.

DIERENWELZIJN

Zorg, welzijn en cultuur

 1. Het bewaken van het Nederlands cultureel erfgoed: Sinterklaas mét Zwarte Piet, 1e en 2e Kerstdag, Hemelvaart, Pinksteren, Pasen, een jaarlijkse (veilige) kermis, 4 mei dodenherdenking: herdenking van slachtoffers die voor onze vrijheid hebben gevochten in de Tweede Wereldoorlog, Bevrijdingsdag.
 2. Iedere Rijswijker moet zich kunnen ontplooien om mee te kunnen doen in de maatschappij. Denk aan: o.a. begeleiding naar werk of zinvolle dagbesteding, leesbevordering, begrijpend lezen, taalstimulering, taalvaardigheid, digitale vaardigheid en eenzaamheidsbestrijding. Gemeente Rijswijk moet daar de faciliteiten beschikbaar voor blijven stellen.
 3. Eenzaamheid ouderen én jongeren tegengaan door inzet Welzijn Rijswijk en organiseren huiskamerprojecten. We kiezen voor een wijkgerichte aanpak, zodat activiteiten dichtbij georganiseerd kunnen worden en meer aandacht mogelijk is voor de bestrijding van eenzaamheid achter de voordeur. 
 4. Zorg leveren op basis van een heldere visie, concrete doelen en duidelijke afbakening. Voor het opstellen van de visie en doelen richten we een denktank op met inwoners, zorgverleners, huisartsen, ambtenaren en raadsleden. Zo kunnen we ook de stijgende kosten in het Sociaal Domein terugdringen.
 5. De gemeente gaat, met hulp van de Nederlandse ZorgAutoriteit, kritisch kijken bij welke jeugdzorgaanbieders zij zorg inkoopt. We doen geen zaken meer met zorgverleners met te hoge tarieven, extreem hoge kosten en/of onnodig hoge winsten. Geld en tijd voor zorg, wordt ook echt aan zorg besteedt.
 6. Ouders die extra hulp nodig hebben bij het opvoeden en ondersteunen van hun kinderen, worden geholpen. We kiezen voor een gezinsbrede aanpak. Daarmee zetten we nog meer in op vroegsignalering en tijdige hulp in plaats van zwaardere en duurdere zorg. Deze aanpak is in de dagelijkse praktijk nog onvoldoende voelbaar en zichtbaar.
 7. Kortere lijnen in de zorg(bureaucratie). Het mag niet zo zijn dat mensen met een acute hulpvraag zes weken moeten wachten tot ze weten waar ze aan toe zijn (Wet Maatschappelijke Ondersteuning, WMO).
 8. WMO blijven monitoren en verbeteren waar dat kan. We gaan voor excellente (thuis)zorg voor ouderen bij hulp in de huishouding. 

ZORG, WELZIJN EN CULTUUR

ZORG, WELZIJN EN CULTUUR

Sport & jeugd

 1. Liever steun voor sportverenigingen met goede velden en verlichting, zoals bij Semper Altius op het oude voetvolleyveld dan voor lelijke kunstwerken en extreem hoge gesubsidieerde salarissen van museumdirecteuren.
 2. Kadernota sport uitbreiden met meer aandacht en mogelijkheden voor in- en mindervalide sporters door bijvoorbeeld ondersteuning te bieden aan initiatieven, zoals voetbaltraining voor kinderen met autisme bij RVC Celeritas.
 3. Samen met RVC Celeritas de Rijswijkse voetbalvelden aan de Schaapweg weer laten herleven. De kantine doordeweeks in samenspraak met gemeente en verenigingen blijven gebruiken als Buurthuis van de Toekomst met activiteiten voor jong en oud, met actieve ondersteuning vanuit de gemeente.
 4. Meer openbare sport- en fitnessvelden in de buitenlucht, zoals kunstgrasveldjes voor voetbal en hockey.
 5. De jeugd van Rijswijk (12 tot 16 jaar) valt op dit moment tussen wal en schip. Een speeltuin is tot 12 jaar en het uitgaansleven is vanaf 16/18 jaar. Gemeente Rijswijk zou, in samenwerking met de Bibliotheek, De Eekhoorn, Welzijn Rijswijk, Don Bosco, Speeltuin Inter Amicos, Buvelio, buurthuizen en wijkcentra in Rijswijk, thema-avonden kunnen organiseren met en voor de 12 tot 16-jarigen. Daarnaast binnenactiviteiten, zoals darten, tafelvoetbal, filmavonden, gaming events, maar ook huiswerkavonden en cursussen. Seizoensgebonden meer activiteiten organiseren (ook tijdens herfst en winter).
 6. Zo snel mogelijk de skatebaan en jeugdhonk realiseren.
 7. Samen met iedere wijk en de kinderrechtenambassadeurs een plan maken om de speel- en jeugdvoorzieningen te verbeteren. Beginnen met de Muziekbuurt waar vrijwel geen goede speelmogelijkheden zijn.
 8. Gezondheid van kinderen verbeteren door te stimuleren om buiten te spelen en gezond voedsel op scholen aan te bieden (bijvoorbeeld samen met JOGG).
 9. We willen een onderzoek naar een warmwaterbad op de plek van de Van Zweedenhal, zodat kinderen en reuma- en fysiopatiënten daar kunnen zwemmen als het zwembad bij Florence Steenvoorde verdwijnt.

SPORT & JEUGD

SPORT & JEUGD

Woningbouw

 1. Huizen zijn geen melkkoe. We moeten stoppen met praten over een woningmarkt. Het gaat om volkshuisvesting en goede volkshuisvesting is een grondrecht voor iedereen. Het is lastig om hier als gemeente invloed op uit te oefenen, maar alle Rijswijkers hebben recht op een goede, betaalbare woning en daar zijn slimme oplossingen voor nodig.
 2. Bij nieuwe woningbouw voldoende betaalbare woningen en voorrang voor Rijswijkers. Onze inzet is om regionaal nieuwe afspraken te maken over het percentage (wat ons betreft 75%) woningen voor eigen inwoners.
 3. Doorstroom van alleenstaande ouderen in eengezinswoningen stimuleren door in te zetten op meer kleinschalige en geclusterde woonzorgcomplexen nabij winkelvoorzieningen en OV-vervoer. Hierdoor komt er een domino-effect op gang waardoor er uiteindelijk ook voor starters meer woonruimte beschikbaar komt.
 4. Meer kleinschalige woonvormen, zoals Tinyhouses.
 5. Vastgoedeigenaren en woningcorporaties aanspreken op het plegen van onderhoud (denk aan Molenvoorde en Boshoek).
 6. Alleen woningen bijbouwen als we zeker weten dat Rijswijk leefbaar blijft. Het verkeer mag niet dichtslibben en er moet ruimte blijven voor groen.

WONINGBOUW

WONINGBOUW

Betrouwbare overheid

Politiek & ambtenaren dichter bij de Rijswijkers:

 1. Bewoners en lokale ondernemers eerder en beter betrekken bij plannen voor wijken, buurten en ondernemingen. Ambtenaren moeten veel meer naar buiten en in gesprek over beleidsplannen in plaats van onbekende telefoonnummers openstellen en vage enquêtes rondsturen. Goed beleid en een prettige, veilige leefomgeving bereik je niet van achter de computer.
 2. Geen ambtenaar-toeristen. Ambtenaren die het contactpersoon zijn voor ondernemers, inwoners en/of verenigingen moeten bekende gezichten zijn.
 3. Helder taalgebruik. Zo min mogelijk Engelse en ambtelijke termen.
 4. De gemeente moet werken aan meer bekendheid over de Rijswijkse referendumverordening.

Meer aandacht voor uitvoering van beleid:

 1. De gemeente moet bij nieuw beleid of nieuwe regels standaard een uitvoeringstoets doen om in beeld te brengen wat het voor inwoners betekent. Resultaten van de toets worden gedeeld met de raad. Zo voorkomen we schandalen als de toeslagenaffaire bij bijvoorbeeld de gemeentelijke schuldhulpverlening, bijstand of belastingkwijtschelding. Een schandaal zoals met de onterechte parkeerboetes mag in Rijswijk nooit meer gebeuren.
 2. De ombudsman van Den Haag vragen om ook voor Rijswijkers bereikbaar en beschikbaar te zijn als zij problemen ervaren met/in de problemen komen door de gemeente. Zij doet dit ook al voor de gemeente Leidschendam-Voorburg

Meer zeggenschap voor de gemeenteraad:

 1. De gemeenteraad is het hoogste orgaan. Het college mag niet voor haar beurt praten.
 2. Gemeenten krijgen vaak onvoldoende middelen om verplichte taken uit te voeren. Dat moet anders. Bij een lokaal probleem waar landelijk beleid op rust, kaarten wij dit aan op Rijksniveau, zoals bij de Tweede Kamer (ministers en Kamerleden). De gemeente moet met de VNG een actieve lobby voeren tegen nieuwe dichtgetimmerde wetten en taken uit het Rijk.
 3. Terugdringen en slimmer organiseren (bundelen) van regionale samenwerkingen zoals de Regionale Energiestrategie en Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden waar de gemeenteraad nauwelijks invloed op heeft.

BETROUWBARE OVERHEID

Financiën

Onze plannen kosten geld en daarom hebben we ook een aantal bezuinigingsvoorstellen:

 1. We kunnen ons geld maar één keer uitgeven en gaan er daarom behouden en zorgvuldig mee om. Minder prestige, meer nut en noodzaak.
 2. Geen verplichte, nieuwe kunstwerken meer bij projecten.
 3. Verkoop Efteling-poppen bij De Bogaard.
 4. Geen duurzaamheidsprojecten voor de bühne of die alleen mensen helpen met een goed gevulde portemonnee. En alleen als het aantoonbaar bijdraagt aan een beter milieu.
 5. Bezuinigen op het Rijswijks Museum (salaris directeur).
 6. Binnen het ambtelijk apparaat dringen we de kosten van dure externe inhuur terug en gaan meer inzetten op eigen personeel.
 7. Inzetten op nascheiding, waardoor de afvalstoffenheffing omlaag kan. We zullen ons met hand en tand blijven verzetten tegen verdere verhogingen van de afvalstoffenheffing, wat nu al de hoogste van Nederland is.
 8. We durven te stoppen – met uitzondering van de zorg – met het uitvoeren van zogeheten medebewindstaken als het Rijk daarvoor niet voldoende geld beschikbaar stelt (energie, klimaat, Omgevingswet etc).

FINANCIËN